Cover of: Sailm Dhaibhidh | Read Online
Share

Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean on scriptur naomha chum bhi air an seinn ann an aordh dhia

  • 641 Want to read
  • ·
  • 27 Currently reading

Published by the National Bible Society of Scotland in Edinburgh, Glasgow .
Written in English

Subjects:

  • Hymns, Scottish Gaelic.,
  • Catechisms, Gaelic.,
  • Scottish Gaelic language -- Texts.

Book details:

Edition Notes

Other titlesLeabhar aithghearr nan ceist / le Eoin Domhnullach., Bible. Scottish Gaelic. Selections. 1921.
Statementair leasachadh, agus air an cuir a mach rèir seolaidh, iarrtuis, agus ughdarais Seanaidh Earra-ghaeil Le I. Smith, D.D.
ContributionsNational Bible Society of Scotland., Massachusetts Bible Society.
The Physical Object
Pagination396, 23, [1] p. ;
Number of Pages396
ID Numbers
Open LibraryOL23565069M

Download Sailm Dhaibhidh

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

  Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia. by Smith, John, ; MacGregor, Ewen, fl. , former : Sailm Dhaibhidh 1, Sailm Dhaibhidh (ath-sgrùdaichte le litreachadh ùr) (SD) Salm 1 'S beannaicht' an duine sin nach gluaisan comhairle nan daoi,An . SAILM DHAIBHIDH. SALM r. 1'(^BEANNUICHT'anduinesinnach^ ancomhairlenandaoi,[gJuais, Anslighefhiarnampeacachbaoth, nasheasamhfosnachbi, Ancathair-fanoidluchdanspors nachtogairstuidhgubrath 2Ach'gambheiltoildonaomh-reachdDe, 'gasmuainteach'oidhch'is la. 3Mariir-chrannuainebithidhe aiguisgeseimhafas, Abheirnah-aimsirtoradhtrom^ gunduillechallnoblath . Description This is an up-dated version of the Gaelic Psalmody published by the then National Bible Society of Scotland in The Gaelic spelling and punctuation has been updated, and is now completely in accordance with the Gaelic Orthographic Conventions as published by the Scottish Qualifications Authority in

SALM CXXXIII. O feuch, cia mheud am math a‑nis,cia mheud an tlachd faraon,Bràithrean a bhith nan còmhnaidh ghnàthan sìth 's an ceangal caoin. Mar ola phrìseil air a' c. Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra agus an eidir-theangachaidh a's fearr an Laidin ann Gaoidhlig 's ann Gail-bhearla,, do thionnfgnadh le Seanadh Earra Ghaoidhael 's a' bhliadhna , agus do chriochnaicheadh 's ann r'an seinn ann Eaglaisibh 's ann teaghlaichibh Gaoidhealach, agus, do ghlanadh anis o mhearachdaibh lionmhor a' chlòdh bhualaidh, air iarrtais . This edition of 'Sailm Dhaibhidh' edited by Rev. Ruairidh MacLean is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike UK: Scotland License. Books and other items printed in Gaelic from to - Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia. Download files Complete book: Colour composite text file (pdf) IIIF Manifest Create custom PDF Search within: Include item text .

Books and other items printed in Gaelic from to > Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhean o'n Scrioptur Naomha/Psalms of David in metre (16) Page 10 ‹‹‹ prev (15) Page 9 (17) next ››› Page Download files Complete book: Colour composite text file (pdf). Sailm Dhaibhidh, ann an dan Gaidhealach.. [Society for Propagating Christian Knowledge.] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create Book\/a>, schema:CreativeWork\/a> ;. SALM XXXI. Asadsa, Dhè, nì mise bun;nàir' orm na leig am feasd:Dèan fuasgladh dhomh ad ionracas,o thrioblaid is o cheist. Do chluas am ionnsaigh crom a‑nuas,is furtaich orm. Sailm Dhaibhidh. Endorsements The purpose of this book is to address a number of the major issues that create tensions in our practice of worship. Our intent, however, is not simply to critique those who differ from us, but also to offer a blueprint for a more biblical, God-honouring worship.